Categories Nieuws Artikelen

Klacht over discriminatie ouderen

Als zorgbehoevende ouders bij hun kinderen in huis wonen, wordt hun inkomen met honderden euro’s per maand gekort. Honderden Turkse gezinnen zijn daardoor in ernstige financiële moeilijkheden geraakt. De korting geldt alleen voor ouderen met een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Ouderen met een AIO zijn voor negentig procent migranten. De korting is daarom een vorm van indirecte discriminatie. Het IOT heeft en initiatief genomen om samen met Nederlandse en allochtone ouderenorganisaties aan het College voor de Rechten van de Mens te verzoeken zich over deze vorm van discriminatie uit te spreken. Geïnteresseerden kunnen de tekst van het verzoek opvragen bij het bureau van het IOT.

Vorig jaar is de kostendelersnorm ingevoerd. Uitkeringsgerechtigden die met meerdere volwassenen in een huis wonen worden gekort. Aanvankelijk was het de bedoeling dat die korting ook zou gelden voor de AOW. Ouderenorganisaties waren daarover verontwaardigd. De kostendelersnorm zou het voor gezinnen financieel moeilijk maken om de zorg voor ouderen op zich te nemen. De kostendelersnorm werd ‘mantelzorgboete’ genoemd. Omdat het kabinet juist wil bevorderen dat mensen de zorg voor hun ouders op zich nemen, werd de invoering van de kostendelersnorm uitgesteld. In feite gaat het om afstel. Het kabinet wil voorkomen dat gezinnen worden ontmoedigd de zorg voor ouderen op zich te nemen. Maar de zorg van het kabinet geldt alleen Nederlandse ouderen en Nederlandse gezinnen. Dat is discriminerend volgens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), de Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO) en het IOT.

Het is nog niet bekend wanneer het College voor de Rechten van de Mensen een oordeel uitspreekt. 

29-03-2016