Suikerfeest op scholen geen discussie meer

Scholen in grote steden gaan praktisch om met de viering van het Suikerfeest komende dinsdag aan het einde van de vastenperiode ramadan. Onderwijsinstellingen met veel leerlingen met een islamitische achtergrond zijn dinsdag 5 juli dicht of hebben een studiedag ingeroosterd. Op andere scholen kunnen leerlingen vrijaf vragen op grond van artikel 13 van de Leerplichtwet 1969. Daarin is de vrijstelling voor plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging neergelegd.

In de dagelijkse praktijk is vrijaf voor het Suikerfeest nauwelijks een issue meer, melden schoolbestuurders in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Volgens BOOR in Rotterdam, een groep van 82 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, is het staande praktijk om leerlingen vrij te geven als hun ouders daarom verzoeken. Scholen met veel islamitische leerlingen gaan dicht of lassen een studiedag in.

Gewoonte

Volgens bestuurder Jo Willenborg van stichting De Haagse Scholen, waarbij 53 scholen in de Haagse regio zijn aangesloten, is er de afgelopen jaren een gewoonte gegroeid die nauwelijks meer tot vragen leidt. Sommige scholen geven hun leerlingen vrij, andere zijn gewoon open en geven individuele leerlingen vrijaf. Verlofaanvragen moeten wel schriftelijk worden ingediend, want leerplichtambtenaren voeren regelmatig controles uit. Bij een ondeugdelijke administratie kunnen schooldirecteuren zelfs boetes krijgen, aldus Willenborg.

Een van de scholen die dinsdag 5 juli de scholieren vrijaf geeft, is de Haagse basisschool Het Galjoen. De school is niet dicht, want de leerkrachten hebben een studiedag. Met veel islamitische leerlingen heeft het geen zin om les te geven. ,,We zouden dan maar een paar kinderen in elke klas hebben en dat schiet niet op”, aldus directeur Isolde van Liefland. ,,Dus gaan we er praktisch mee om.” Bijna alle scholen in de Schilderswijk en Transvaal volgen dat voorbeeld.

Volgens Herbert de Bruijne, voorzitter van de vereniging van schoolbesturen het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, kunnen ouders bij de schooldirectie een vrije dag aanvragen als het gaat om een religieuze feestdag. Behalve voor het Suikerfeest geldt dat volgens hem ook voor bijvoorbeeld het Offerfeest, Chinees Nieuwjaar en Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Dit is bij wet zo geregeld en de directie geeft kinderen hiervoor één of twee dagen per jaar vrij, aldus De Bruijne.

04-07-2016 ANP / Demet TV