Categories Nieuws Artikelen

Turks-Nederlandse organisatie stuurt brief aan Kamerleden

De Turks-Nederlandse organisatie LAPON heeft een brief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Reden voor de brief is de discussie rondom de Armeense kwestie. De Tweede Kamer discussieert donderdag over deze kwestie en wil voortaan in plaats van de term ‘Armeense kwestie’ de term ‘genocide’ gebruiken.  

Lees hieronder de brief:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Commissie Buitenlandse Zaken
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Het gebruik van term genocide voor de Armeense kwestie Den Haag, 19-02-2018

Geachte Commissieleden ,
We hebben tot onze spijt en verbazing vernomen dat er opnieuw pogingen worden overwogen door uw commissie leden over het gebruik van de term van genocide door het parlement voor de Armeense kwestie en het verzoek tot afvaardigen van een bewindspersoon bij de officiële herdenking in Yerevan . Ongeacht eerdere discussies, aangenomen en verworpen moties en het kabinetsstandpunt wordt deze kwestie herhaaldelijk actueel gehouden door enkele politici en organisaties. Landelijk Platform voor Overleg Turkse Organisaties (LAPON) vindt het erg jammer dat hierdoor onnodig de spanning onder bepaalde bevolkingsgroepen in bepaalde delen van ons land oplopen. Het zijn tijden waarin de spanningen al hoog zijn vanwege allerlei internationale ontwikkelingen.

De Turks-Nederlandse gemeenschap betreurt dat enkelzijdige en op onjuiste en niet volledige feiten gebaseerde zogenaamd “genocide” kwestie weer leven is ingeblazen om een zeer grote groep mensen in Nederland te discrimineren en in kwaad daglicht te stellen. Turks-Nederlandse gemeenschap is zeer bewust van de tragedie van Armeniërs. De gebeurtenissen van 1915 in Osmaanse Rijk speelt zich tijdens de Eerste Wereldoorlog waarin 2,5 miljoen onderdanen van Osmaanse Rijk omkwam door oorlogen, gewelddadige acties van milities van minderheden van Osmaanse Rijk gesteund en gestuurd door de vijand-Rusland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren minstens 16 miljoen mensen het leven en nog eens 20 miljoen raakten gewond. Deze oorlog heeft in veel gebieden veel leed veroorzaakt en blijkt in veel gevallen de diepere oorzaak te zijn van conflicten in onze tijd, zoals in de Kaukasus, het Midden-Oosten en de Balkan. Ook de Nederlandse Turken staan op allerlei manieren stil bij deze wereldoorlog, want meer dan duizenden familieleden kwamen om, in en voorafgaand aan deze oorlog. Uiteraard hebben net als vele andere groepen ook vele Armeniërs enorm geleden in deze oorlog. Ook zij verwerken het leed van hun voorouders. Zij moeten hier ongestoord de ruimte voor krijgen.

Het vasthouden aan de term ‘genocide’ als de manier om de Armeense ervaringen in die periode te beschrijven (en tegelijkertijd duizenden Turkse burger slachtoffers van Armeens geweld waarmee de vijandelijkheden begonnen- te negeren), doet geen recht aan de geschiedenis. Het stelselmatig gebruiken van het woord ‘genocide’ draagt niet bij aan de harmonie in onze samenleving. Het geheel van treurige gebeurtenissen van 1915 in de betreffende regio zal zeker in de nabije toekomst aan het licht worden gebracht. We blijven de steun verlenen aan de door uw eerder aangenomen moties door uw Kamer en kabinetsstandpunt.

Vertegenwoordigers van de Nederlands-Turkse gemeenschap hebben geprobeerd een dialoog op gang te brengen met vertegenwoordigers van de Nederlands-Armeense gemeenschap. Het ging helaas niet verder dan één ontmoeting omdat de erkenning van genocide als voorwaarde werd gesteld om de gesprekken te continueren. LAPON blijft zich nog altijd inzetten voor dialoog. Vooral de jonge generaties verlangen naar erkenning én verzoening. Wanneer ieder recht gedaan wordt zullen zij in staat zijn om elkaar weer in de ogen te kijken en samen op een menswaardige wijze onze samenleving helpen vormgeven.

In ons land, dat het vrije woord meer dan ooit hoog in het vaandel staat, verwachten wij een genuanceerd beeld van de feiten, met meer verdieping en vragen, maar vooral een beeld dat meer recht doet aan de werkelijkheid. Wij dagen u daarom graag uit zich veel meer te verdiepen in wat er gebeurd is in deze oorlog.

Wij vragen u nogmaals vriendelijk doch uitdrukkelijk om zorgvuldig hiermee om te gaan. Wij vernemen graag uw reactie en komen zo gewenst graag langs om onze standpunten nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Arif Yakisir

Voorzitter LAPON