Afgetreden Statenlid komt met persbericht.

De VVD-Statenlid Koksal Gor heeft onlangs aan Demet TV laten weten dat hij zijn functie neerlegt. Nu komt hij ook met een persbericht waarin hij zijn besluit toelicht.


 

 

Koksal Gor in uitzending Demet TV

 

————- PERSBERICHT GESCHREVEN DOOR KOKSAL GOR——————

 

Geachte Dames en Heren,

 

Ruim acht
 jaar heb ik mij als lid van de Provinciale  Staten van Noord-Holland
ingezet in het belang van onze mooie provincie.  Het is  mijn
overtuiging dat als je ervoor kunt zorgen dat mensen op eigen benen kunnen
staan, je ze pas echt helpt. Van uit deze visie  heb ik mij als statenlid
en in het bijzonder als lid van de Statencommissie  Zorg, Cultuur en
Middelen steeds trachten in te zetten voor de Noord-Hollandse burgers. Graag
had ik hieraan een vervolg willen geven.

Naar
aanleiding van de uitzending van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur  van
vrijdag 5 april jl. is er een discussie ontstaan die mijn functioneren als
statenlid in de weg staat. Zolang deze discussie duurt, kan ik geen invulling
geven aan het statenlidmaatschap op een wijze die ik ambieer.

Alles
overwegende heb ik besloten om terug te treden als statenlid van de provincie
Noord-Holland. Dit besluit valt me niet licht omdat ik me bij voortduring voor
de volle 100% heb ingezet om deze provincie  liberaler  te maken. Ik
heb tijd en rust nodig door deze publicitaire druk. Daarom wil ik eerst orde op
zaken stellen om wederom tot een werkbare situatie te komen.

Graag wil
ik mijn partij en de VVD Statenfractie  in het bijzonder zeer hartelijk
bedanken voor de  steun en collegialiteit.

 

Ik
licht mijn besluit hier graag toe.

 

Toelichting

 

 

Op
vrijdag 5 april heeft Nieuwsuur aandacht besteed aan de studentenhuizen van
Stichting Witboek in Amsterdam. Ik ben als voorzitter van het bestuur van
Stichting Witboek door Nieuwsuur geïnterviewd en heb de activiteiten van de
stichting toegelicht. In de uitzending is de indruk gewekt dat het hier om
moslim- of koran-internaten gaat. Dit is
geenszins het geval

 

 

Stichting
Witboek

 

 

Stichting
Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd te Amsterdam. De stichting is een
sociaal, cultureel en educatief georiënteerde organisatie met bijna 25
jaar ervaring op het gebied van sociale activiteiten, leerlingenbegeleiding en
opvoedondersteuning. De stichting heeft als doel de participatie en integratie
van allochtonen in de Nederlandse samenleving, en richt haar activiteiten op
wijkbewoners, ouders en jongeren.

Stichting
Witboek heeft 12 huizen in beheer waar op dit moment 44 studenten wonen, 3 van
17 jaar en 41 in de leeftijd van 18 jaar en ouder . Deze studenten willen
bijvoorbeeld zelfstandig wonen, maar hebben daar wel ondersteuning bij nodig of
voor deze studenten is thuis wonen geen optie (meer). Stichting Witboek helpt
deze studenten om hun studie te kunnen vervolgen. De geschiedenis, het doel en
de huidige activiteiten van Stichting Witboek zijn ook op de website (www.stichtingwitboek.com
) te lezen.

 

Doel
van Stichting Witboek

 

In
het interview met Nieuwsuur zijn er vragen gesteld over de statuten van
Sichting Witboek. Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel zou het
gaan om een organisatie gericht op Management en Ondersteuning.
Voor de volledigheid volgt hieronder de passage uit de statuten van 21
november 1995 (conform de laatste statutenwijziging van de stichting) over het
doel van de stichting, zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam:

 

“Artikel
2. 1.De stichting stelt zich – met behulp van een daartoe bestemd vermogen –
ten doel: behulpzaam te zijn bij – de ontwikkeling van in Nederland wonende
allochtonen en hun aanpassing aan de Nederlandse samenleving; alles in de
ruimste zin van het woord. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. verschaffen van onderdak aan schoolgaande jongeren (internaat); b. het geven
van voorlichting via diverse media, waaronder begrepen het verzorgen van
uitzendingen op radio en televisie; c. het initiëren en (doen) uitvoeren van
sociale, culturele en sportactiviteiten (gezelligheids- en
voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen, theater- en muziekvoorstellingen,
wedstrijden); d. organisatie van activiteiten voor en door tweetalige vrouwen
teneinde hun integratie te bevorderen; e. het leggen en onderhouden van
contacten met gemeenten en andere overheidsinstellingen.”

 

 

Activiteiten
Stichting Witboek

 

 

De
stichting heeft 3 pijlers: sociaal, cultureel en educatie-ondersteunend. Binnen
deze pijlers worden verscheidene projecten en activiteiten georganiseerd:
begeleid wonen, mentoring/tutoring, ouder-betrokkenheid, thee-avonden, kadercursussen,
deskundigheidsbevordering vrijwilligers, sportactiviteiten, informatieve
bijeenkomsten, en culturele activiteiten.

 

 

Gülen-
beweging

 

Naast
de Stichting Witboek kwam in de Nieuwsuur uitzending ook de Gülen-beweging aan
de orde. Ik voel mij geïnspireerd door deze sociale beweging die eind jaren 70
in Turkije is ontstaan als een grassroots gemeenschapsbeweging om de idealen
van democratie, mensenrechten, gelijke kansen en de acceptatie van religieuze
en culturele diversiteit te bevorderen.

 

 

Onderzoek
naar de Gülen-beweging in Nederland

 

In
2010 heeft de Nederlandse overheid onderzoek laten doen naar de Gülen-beweging.
In opdracht van de Minister van Wonen en Integratie is door Professor Martin
van Bruinessen van de Rijksuniversiteit Utrecht.  Hij concludeert onder
ander dat  “op .. twee belangrijke indicatoren van integratie,
schoolsucces en arbeidsparticipatie, blijken de internaten en dersanes (lees:
studiehuizen) dus geen belemmerende maar juist een bevorderende invloed te
hebben.” (uit: De Fethullah Gülenbeweging in Nederland; Een rapport
opgesteld op verzoek van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie door
Prof. Martin van Bruinessen, Universiteit Utrecht, september 2010).

Ook
stelt hij “….ze (de Gülen-beweging) doet geen pogingen die normen en
devoties aan anderen op te leggen, ondanks een zekere bekeringsijver. In
publieke activiteiten werken prominente leden van de beweging met opvallend
gemak samen met mensen van zeer uiteenlopende achtergronden, waaronder
ongelovigen.”

 

Afrondend

 

Ik
ben altijd open geweest over mijn werkzaamheden als voorzitter van de Stichting
Witboek (zie ook: http://noord-holland.vvd.nl/koksal_gor_17186/ ) en over het
feit dat ik sympathiseer met de ideeën en waarden van Fethullah Gülen. Mijns
inziens zijn die ook prima te verenigen met mijn functie en werkzaamheden voor
de VVD, waar vrijheid van meningsuiting zo’n prominente plaats inneemt.

Tegelijkertijd
sluit ik mijn ogen niet voor de ophef die er in de media en politiek is
ontstaan over de berichtgeving in Nieuwsuur van 5 april. Ik betreur dat en ik
vind dat er een goed verhaal te vertellen is, zoals ik hiervoor heb laten zien.
Ik zie echter ook dat dit in deze tijd – waarin door de media onjuiste beelden
een eigen leven gaan leiden – niet genoeg is. Ik zal daarom terugtreden als
Statenlid van de VVD in Noord-Holland om zo mijzelf en de VVD de ruimte te
geven in alle rust dit verhaal te vertellen en uit te leggen. Hoezeer het mij
nu ook persoonlijk spijt deze stap te moeten nemen, doe ik dit in het groter
belang van de VVD.

 

 

Koksal GOR