Categories Nieuws Artikelen

Kinderbijslag Turken omlaag, Marokkanen niet

De regering mag de kinderbijslag van ouders die in Marokko wonen niet verlagen. Ook ouders in Nederland met kinderen in het buitenland mogen niet worden gekort op de kinderbijslag. Bij ouders die met hun kinderen in Turkije wonen mag dat wel, heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald.

Omdat Nederland specifieke afspraken met Marokko heeft gemaakt mag de bijslag voor ouders in dat land niet worden verlaagd. Met Turkije zijn dergelijke afspraken niet gemaakt.

Diverse ouders hadden een zaak aangespannen tegen de verlaging die voortvloeit uit het zogenoemde woonlandbeginsel, dat in juli 2012 van kracht werd. Dat houdt in dat de kinderbijslag van in het buitenland wonende ouders of kinderen wordt aangepast aan het niveau van de kosten van het lokale levensonderhoud.

Ouders met kinderen in het buitenland die kinderbijslag willen krijgen, moeten maandelijks een minimumbedrag besteden aan hun kinderen. Omdat die onderhoudsbijdrage niet ook is verlaagd, vindt de rechtbank de verlaging van de bijslag voor die ouders niet gerechtvaardigd.

UPDATE
Voor de duidelijkheid:
– Marokkaanse ouders krijgen 100 procent van het kinderbijslag als de ouders in Nederland, maar hun kinderen in Marokko wonen.
– Marokkaanse ouders die samen met hun kinderen in Marokko wonen, krijgen ook 100 procent van het kinderbijslag.

Bij Turken is dat anders:

Als Turkse gezinnen samen met hun kinderen in Turkije wonen, dan worden ze gekort. Zij krijgen 60 procent van het kinderbijslag. (Dit komt omdat Turkije niet zoals Marokko hier specifieke afspraken over heeft gemaakt met Nederland.)
Indien de kinderen in Turkije, maar de ouders in Nederland wonen, dan blijft dit bedrag ook voor Turkse gezinnen op 100 procent staan.

In een reactie op de ontwikkelingen laat advocaat Nazmi Turkkol aan Demet TV het volgende weten:

 Nazmi Turkkol: “Heden heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam, bestuursrecht uitspraak gedaan. Het ging hierbij om ouders die al voor de inwerkingtreding van de Wet Woonlandbeginsel in de Sociale Zekerheid op 1 juli 2012 kinderbijslag ontvingen.
De Rechtbank heeft in mijn zaken, waarbij zowel de kinderen als de ouders in Turkije woonden de beroepen afgewezen. Echter deze uitspraak is wel goed nieuws voor ouders die in Nederland wonen, waarbij de kinderbijslaguitkering op dit moment verlaagd is naar 60% van de uitkering.
Zij kunnen volgens de rechtbank wel beroep doen op artikel 3, eerste lid van Besluiten 3/80 en artikel 39, derde lid van het Aanvullend Protocol. Laatst genoemd artikel, dat de basis vormt voor besluit 3/80 geeft in het derde lid specifiek ten aanzien van gezinsbijslagen de bedoeling weer van de bepalingen van dit Besluit, te weten het mogelijk maken de uitbetaling van de gezinstoelagen te waarborgen wanneer het gezin van de werknemer woonachtig is binnen de Europese Gemeenschap.
Verder heeft de Rechtbank bepaald dat bij ouders die in Nederland wonen met een minimuminkomen en met kinderen in Turkije deze wet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol.
Dus ouders die in Nederland wonen en die kinderbijslag ontvangen voor hun kinderen in Turkije hebben weer recht op de volledige kinderbijslag. Goed nieuws dus !”

2014-01-10 14:53