Werkloosheid neemt vooral toe onder allochtonen

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar verder opgelopen. Gemiddeld zat 15,5 procent van deze groep zonder werk, ten opzichte van 13,1 procent in 2011. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt vrijdag verder dat de werkloosheid onder autochtonen slechts toenam van 4,2 naar vijf procent.

De werkloosheid over de gehele beroepsbevolking, autochtoon en allochtoon, nam vorig jaar toe met een procentpunt naar 6,4. Onder westerse allochtonen nam het percentage werklozen toe van 7,1 naar 8,2 procent.


Niet-westerse allochtone vrouwen zijn inmiddels vaker werkloos dan niet-westerse allochtone mannen. De werkloosheidspercentages van die twee groepen stegen vorig jaar van respectievelijk 12,5 en 13,5 naar 15,8 en 15,3.

Ook binnen de autochtone beroepsbevolking is het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen vorig jaar min of meer gelijk getrokken. Bij de mannen was 4,9 procent werkloos in 2012, bij de vrouwen 5,1 procent.

De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar is in beide groepen vrij hoog. Van het autochtone deel van deze leeftijdsgroep was 9,8 procent werkloos in 2012. Niet-westerse allochtone jongeren zijn echter in 28,4 procent van de gevallen werkloos.

08 februari 2013, 10:24
© [Copyright 2013 Demet TV]