PVV: Geen shariapolitie in Den Haag

 

De Haagse PVV is niet blij met het project rolmodellen. (zie hier film over dit project) Dat is een project waar Haagse organisaties aan meedoen om tijdens de jaarwisseling vandalisme tegen te gaan. Verschillende Haagse organisaties gaan tijdens de jaarwisseling met hun achterban de straat op om een oogje in het zeil te houden en waar nodig jongeren aan te spreken op hun gedrag. Ook de Haagse As Soennah-moskee doet mee aan het project. Hieronder het persbericht van de PVV en de schriftelijke vragen.

———————

PVV eist terugdraaien veiligheids-afspraak met salafisten rondom Oud en Nieuw

De PVV in de Haagse gemeenteraad is ziedend over een artikel op de website van Al-Yaqeen, het internetbroertje van de salafistische As Soennah-moskee. Daarin werd op tweede kerstdag een oproep geplaatst aan mohammedanen om zich aan te sluiten bij een islamitische ordedienst, die de Schilderswijk tijdens Oud en Nieuw moet gaan beveiligen. Wat de PVV het meest zorgen baart aan de oproep, is de kennelijke overeenstemming die deze gevaarlijke woestijnideologen lijken te hebben met het Haagse gemeentebestuur, omtrent deze Haagse overgave aan de islam.

PVV-Fractievoorzitter Machiel de Graaf: “Vorig jaar werd er in sommige wijken gewerkt met islamitische rolmodellen, dit jaar wordt de openbare orde in de Schilderswijk overgegeven aan een shariapolitie. Gaat Van Aartsen vanaf volgend jaar het kromzwaard tolereren? Als waar is wat op de site van Al-Yaqeen gesteld wordt, namelijk dat de politie en de moskee overeenstemming hebben over dit ordevoorstel, overschrijden we in Den Haag een morele en gevaarlijke grens. Van Aartsen capituleert dan voor de islamitische overheersing van een wijk. Zoals de website van de brutale mohammedanen laat zien, wordt dat gezien als een aanmoediging op weg naar de totale islamisering van Den Haag. Een dommere actie van het gemeentebestuur is niet denkbaar en de PVV zal alles in het werk stellen deze maatregel terug te laten draaien.”
De PVV stelt verder dat de brutaliteit en overheersingsdrang van de mohammedanen niet verrassend zijn. “In het artikel op de website van al-yaqeen staat precies datgene waar wij als PVV al jaren voor waarschuwen. Je moet het alleen wèl willen zien, maar dat wil de linkse elite, inclusief onze ‘D66-burgemeester’, niet, omdat ongerustheid over islamisering slechts het zelfgenoegzame en moreel superieure houdinkje van deze mensen verstoort. De elite stort zich liever vol overgave in het kromzwaard”, aldus De Graaf.

Woordvoerder veiligheid Paul ter Linden: “Veiligheid is een zaak van politie en desnoods van Marechaussee of het leger. Maar nooit van buurtvaders, rolmodellen en nog erger: de shariapolitie! De politie is de baas en als je dat als mohammedaan niet zint, dan zoek je je heil maar elders”.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

28-12-2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

1)
Bent u bekend met het artikel ‘Een veilige Schildersbuurt met oud en nieuw’ op al-yaqeen.com?*

In het artikel op al-yaqeen valt het volgende te lezen:

Politie Haaglanden heeft ons gevraagd samen te werken om de veiligheid van de Schildersbuurt te garanderen. De veiligheid van onze omgeving is een belangrijke verantwoordelijkheid van onze Gemeenschap. Wij hebben de voorwaarde gesteld om dit onafhankelijk te organiseren, op onze eigen manier en met behoud van onze eigen identiteit. Politie Haaglanden is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat wij dit jaar niet alleen de moskee de hele nacht openstellen, maar dat we met broeders door de wijk surveilleren. Op deze manier kunnen we niet alleen de veiligheid garanderen van onze buurt, onze huizen en onze gezinnen, we laten tegelijkertijd zien hoe sterk onze Gemeenschap is!

Door te laten zien dat wij als Gemeenschap onze wijk veilig kunnen houden laten we aan de Haagse politiek zien dat als ze iets voor mekaar willen krijgen dat ze met ons moeten samenwerken.

2)
Klopt de informatie in het artikel, met betrekking tot de vraag vanuit Politie Haaglanden, de gestelde voorwaarden (zie vetgedrukte tekst) en de acceptatie door politie Haaglanden van de gestelde voorwaarden?

3)
Waarom is er, uitgaande van het feit dat het antwoord op vraag 2 JA is, niemand in de driehoek, en met name de Burgemeester, vóór deze afspraak gaan liggen?

4)
Wat waren de motieven om deze afspraak aan te gaan en wie heeft het initiatief daartoe genomen?

5)
Bent u met de PVV eens dat het garanderen van de veiligheid een taak is van de overheid alleen, en van niemand anders, en zo ja, wat is dan uw visie aangaande het in de bovenstaande tekst door al-yaqeen gestelde mbt het garanderen van de veiligheid door een door hen op te richten shariapolitie?

6)
Hoe beoordeelt u de dreigende taal in de laatste alinea van de bovenstaande tekst, dat ‘als de Haagse politiek iets wil bereiken, zij met ons moeten samenwerken’ in het kader van:
-de veiligheid nu
-de veiligheid in de toekomst
-de opbouw van de maatschappij in het algemeen
-de gevolgen voor andere beleidsterreinen
-de gevolgen voor de vrijheden die onze superieure Westerse Cultuur kenmerken
en gaat u toegeven aan dit dreigement? Zo ja, wilt u dit dan luid en duidelijk bekend maken aan de Haagse en Scheveningse kiezer, zodat zij deze capitulatie mee kunnen nemen in de volgende stembusgang? Zo neen, waarom niet?

In het artikel op de website van al-yaqeen valt verder te lezen:

Laat deze actie in Naam van Allah de Verhevene een groot succes zijn en laat onze Gemeenschap en onze positie hier in Nederland hierdoor sterker worden! Wij volgen daarmee de opdracht van Allah zoals deze is te vinden in de Koran en de Soennah. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“En aanbid Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijs vriendelijkheid aan de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de niet-verwante buur en de verwante buur, de metgezel, de reiziger en degenen die onder uw macht zijn. Zeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.”

(Soerat an-Nisaa’: 36)

En cAa’ishah heeft verteld dat de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “(De Engel) Gabriël bleef ons zozeer aanbevelen vriendelijk en beleefd te zijn tegenover de buren, dat ik dacht dat hij ons zou gaan bevelen hen als onze erfgenamen aan te nemen.”

(al-Boekhaari)

Met deze actie geven we een boodschap aan zowel de plaatselijke als de landelijke politiek: Als je iets wil bereiken in wijken als de Schildersbuurt, dan zal je moeten samenwerken met de Islamitische Gemeenschap en zijn vertegenwoordigers!

7)
Beseft u, gezien de tekst hierboven en mede door de gemaakte afspraak, dat mohammedanen iedereen in de wijk zien als onderdanen van de islam? Zo neen, waarom niet?

8)
Het gehele artikel op al-yaqeen legt op niet mis te verstane wijze bloot dat het streven van de islam overheersing is. De quotes in het artikel zijn daar een onderbouwing van. Bent u bereid dit in te zien en dit artikel als een dreigement uit islamitische hoek op te vatten, dat rechtstreeks betrekking heeft op de handhaving van de openbare orde en op bredere maatschappelijke vraagstukken?
Zo ja, wat gaat u doen om de verdere escalatie te voorkomen?
Zo neen, wat is voor u dan het moment om de islam als een bedreiging voor de openbare orde en westerse cultuur te zien?

9)
Bent u zich bewust van het feit dat de organisatie die zich opwerpt als beveiligingsdienst, de naam ‘al-hidayah’ draagt en dat dat betekent: ‘het leiden naar het juiste pad, naar de juiste bestemming’ (dus het pad naar de extreem gewelddadige krijgsheer Mohammed en zijn zelfverzonnen fopgod allah)?

10)
Bent u zich bewust van het feit dat de leider van de opte richten shariapolitie Abdurrahmaan Kat is, en dat deze man een voorvechter is van het feit dat iedere vrouw een boerka dient te dragen? Zo ja, wat is uw visie op het maken van afspraken met iemand die met zijn acties ingaat tegen de Nederlandse waarden en normen, en hoe beoordeelt u deze dommigheid in acht nemende het bij de Raad van State voorliggende wetsvoorstel aangaande het boerkaverbod (niet toevallig ook o.a. een veiligheidsissue)?

11)
Bent u bereid zich rekenschap te geven van het feit dat het aangaan van een overeenkomst (of maken van een afspraak) mbt het handhaven van de openbare orde met een organisatie die dreigt richting overheden (zie eerdere vragen), die alle mensen ziet als onderdanen van de islam en ook nog propageert daarmee mensen op het juiste pad te brengen, ondermijnend werkt mbt het gezag van de politie en bevestigend werkt mbt het gezag van islamitische organisaties? Bent u het met de PVV eens dat dit proces een onderdeel is van die vreselijke islamisering waar de PVV al jaren tegen vecht? Zo neen, waarom niet?

12)
Bent u bereid de overeenkomst waarover in het artikel op al-yaqeen wordt gesproken, direct te ontbinden en de openbare orde ook tijdens Oud en Nieuw te laten handhaven door onze Sterke Arm, onze eigen Hermandad, De Politie, en dit met harde hand te doen, desnoods ondersteund door het leger? Zo neen, waarom niet?

13)
Bent u bereid deze vragen voor a.s. donderdag 29-12-2011, 13.00 uur te beantwoorden, zodat de openbare orde regulier te organiseren blijft en de Gemeenteraad een aanvraag voor een spoeddebat over de shariapolitie bespaard blijft?

*http://ns1.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2056

————————————

© Demet TV