Gezondheidsraad: te veel stikstof in milieu

Nederland heeft te veel stikstof in het milieu en dat is slecht voor de volksgezondheid. Dat stelt de Gezondheidsraad in een maandag verschenen advies. De raad vindt dat het kabinet het stikstofbeleid nieuw leven moet inblazen.

De Gezondheidsraad deed onderzoek naar de mogelijke effecten van zogeheten reactief stikstof op de Nederlandse volksgezondheid. Daaruit blijkt dat stikstof op verschillende manieren kan leiden tot gezondheidsschade. Het zorgt bijvoorbeeld voor luchtverontreiniging die schade veroorzaakt aan het hart- en vaatstelsel.


Indirect kan de verontreiniging van de lucht, bodem en water door reactief stikstof bijdragen aan de mondiale klimaatverandering en aantasting van het ecosysteem. Via deze weg kunnen allerlei indirecte gezondheidseffecten optreden, zoals een mogelijke toename van infectieziekten. Ook kan de voedselvoorziening in het gedrang komen.

In Nederland is de situatie nog ongunstiger dan het Europese gemiddelde. Dat komt door de hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw, de forse industrie en het drukke verkeer. De overheid is er de afgelopen decennia met het beleid tegen mestoverschotten en luchtverontreiniging in geslaagd de hoeveelheid reactief stikstof terug te dringen, maar dit proces is de afgelopen jaren gestagneerd, stelt de Gezondheidsraad.

“Hoewel de invloed van reactief stikstof op de volksgezondheid nog veel onzekerheden kent, maken de beschikbare gegevens voldoende aannemelijk dat de Nederlandse volksgezondheid baat heeft bij verdere reductie van de hoeveelheid reactief stikstof in ons land”, luidt het oordeel. De raad adviseert dan ook om het stikstofbeleid met ‘nieuw elan’ te hervatten, om zo de hoeveelheid reactief stikstof versneld terug te dringen.

10 december 2012, 12:33
© [CopyRight 2012, Demet TV]